HTML Karakter Kümeleri


Ortak HTML Karakter Kümeleri

HTML5'te varsayılan karakter seti UTF-8'dir.

Daha yakından bakmak için Tam HTML Karakter Seti Referansımızı ziyaret edin .

Numara ASCII ANSI 8859-1 UTF-8 Açıklama
32 uzay
33!!!!ünlem işareti
34""""tırnak işareti
35####numara işareti
36$$$$dolar işareti
37%%%%yüzde işareti
38&&&&ve işareti
39''''kesme işareti
40((((sol parantez
41))))sağ parantez
42****yıldız işareti
43++++daha fazla işaret
44,,,,virgül
45----tire-eksi
46....tam durak
47////katılık
480000sıfır rakamı
491111bir numara
502222ikinci basamak
513333üçüncü basamak
524444dördüncü basamak
535555Beşinci basamak
546666altı numara
557777yedi rakamı
568888sekizinci basamak
579999dokuzuncu basamak
58::::kolon
59;;;;noktalı virgül
60<<<<küçüktür işareti
61====eşittir işareti
62>>>>büyüktür işareti
63????soru işareti
64@@@@ticari
65AAAALatince büyük harf A
66BBBBLatince büyük harf B
67CCCCLatince büyük harf C
68DDDDLatince büyük harf D
69EEEELatince büyük harf E
70FFFFLatince büyük harf F
71GGGGLatince büyük harf G
72HHHHLatince büyük harf H
73BenceBenceBenceBenceLatince büyük harf I
74JJJJLatince büyük harf J
75KKKKLatince büyük harf K
76LLLLLatince büyük harf L
77mmmmLatince büyük harf M
78nnnnLatince büyük harf N
79bubububuLatince büyük harf O
80PPPPLatince büyük harf P
81QQQQLatince büyük harf Q
82rrrrLatince büyük harf R
83SSSSLatince büyük harf S
84TTTTLatince büyük harf T
85sensensensenLatince büyük harf U
86VVVVLatince büyük harf V
87WWWWLatince büyük harf W
88xxxxLatince büyük harf X
89YYYYLatince büyük harf Y
90İLEİLEİLEİLELatince büyük harf Z
91[[[[sol köşeli parantez
92\\\\ters katılaşma
93]]]]sağ köşeli parantez
94^^^^inceltme vurgusu
95____düşük çizgi
96````ciddi aksan
97aaaaLatince küçük harf a
98BBBBLatince küçük harf b
99CCCCLatince küçük harf c
100DDDDLatince küçük harf d
101eeeeLatince küçük harf e
102FFFFLatince küçük harf f
103GGGGLatince küçük harf g
104HHHHLatince küçük harf h
105BenceBenceBenceBenceLatince küçük harf i
106JJJJLatince küçük harf j
107kkkkLatince küçük harf k
108benbenbenbenLatince küçük harf l
109mmmmLatince küçük harf m
110nnnnLatince küçük harf n
111bubububuLatince küçük harf o
112PPPPLatince küçük harf p
113QQQQLatince küçük harf q
114rrrrLatince küçük harf r
115ssssLatince küçük harf s
116TTTTLatince küçük harf t
117sensensensenLatince küçük harf u
118vvvvLatince küçük harf v
119wwwwLatince küçük harf w
120xxxxLatince küçük harf x
121YYYYLatince küçük harf y
122ileileileileLatince küçük harf z
123{{{{sol kıvrımlı ayraç
124||||dikey çizgi
125}}}}sağ kıvrımlı ayraç
126~~~~tilde
127NIN-NİN    
128   euro işareti
129 KULLANILMAMIŞ
130   tek düşük-9 tırnak işareti
131 ƒ  Latince küçük harf f kancalı
132   çift ​​düşük-9 tırnak işareti
133   yatay üç nokta
134   hançer
135   çift ​​hançer
136 ˆ  değiştirici harf inceltme vurgusu
137   bin işareti için
138 S  Caron ile Latince büyük harf S
139   tek sola bakan açı tırnak işareti
140 Œ  Latin büyük harf OE
141 KULLANILMAMIŞ
142 Ž  Caron ile Latin büyük harf Z
143 KULLANILMAMIŞ
144 KULLANILMAMIŞ
145 '  sol tek tırnak işareti
146 '  sağ tek tırnak işareti
147   sol çift tırnak işareti
148   sağ çift tırnak işareti
149   mermi
150 -  ve kısa çizgi
151 -  sen koş
152 ˜  küçük tilde
153   ticari marka işareti
154 s  Latince küçük harf s caron ile
155   tek sağı gösteren açı tırnak işareti
156 œ  Latince küçük ligatür oe
157 KULLANILMAMIŞ
158 ž  Latince küçük harf z caron ile
159 Ÿ  diaeresis ile Latin büyük harf Y
160    kesintisiz alan
161 ¡¡¡ters ünlem işareti
162 ¢¢¢yüzde işareti
163 £££diyez işareti
164 ¤¤¤para birimi işareti
165 ¥¥¥yen işareti
166 ¦¦¦kırık çubuk
167 §§§bölüm işareti
168 ¨¨¨diaeresis
169 ©©©telif hakkı işareti
170 ªªªkadınsı sıra göstergesi
171 «««sola bakan çift açılı tırnak işareti
172 ¬¬¬imzalamamak
173 ­­­yumuşak kısa çizgi
174 ®®®kayıtlı işaret
175 ¯¯¯makron
176 °°°derece işareti
177 ±±±artı eksi işareti
178 ²²²üst simge iki
179 ³³³üst simge üç
180 '''akut vurgu
181 µµµmikro işaret
182 Pilcrow işareti
183 ···orta nokta
184 ¸¸¸sedilla
185 ¹¹¹üst simge bir
186 ºººerkeksi sıra göstergesi
187 »»»sağı gösteren çift açılı tırnak işareti
188 ¼¼¼kaba kesir bir çeyrek
189 ½½½kaba kesir bir buçuk
190 ¾¾¾kaba kesir dörtte üçü
191 ¿¿¿ters soru işareti
192 ATATATLatin büyük harf A mezar ile
193 AAALatince büyük harf A akut
194 AAALatince büyük harf A, inceltme ile
195 AAAtilde ile Latince büyük harf A
196 ÄÄÄİki taraflı Latince büyük harf A
197 EyEyEyYukarıdaki halka ile Latin büyük harf A
198 ÆÆÆLatince büyük harf AE
199 CCCLatince büyük harf C cedilla ile
200 DIR-DİRDIR-DİRDIR-DİRLatince büyük harf E mezar ile
201 ONUNONUNONUNLatince büyük harf E akut
202 ÊÊÊLatince büyük harf E
203 EEEdiaeresis ile Latince büyük harf E
204 BENCEBENCEBENCELatince büyük harf I mezar ile
205 BENCEBENCEBENCELatince büyük harf I akut
206 BENCEBENCEBENCEinceltme ile Latin büyük harf I
207 BENCEBENCEBENCEdiaeresis ile Latin büyük harf I
208 DDDLatince büyük harf Eth
209 NNNtilde ile Latin büyük harf N
210 ÖÖÖLatince büyük harf O mezar ile
211 EyEyEyLatince büyük harf O akut
212 ŞEMSİYEŞEMSİYEŞEMSİYEinceltme ile Latin büyük harf O
213 ÖÖÖTilde ile Latin büyük O harfi
214 ÖÖÖdiaeresis ile Latin büyük harf O
215 ×××çarpma işareti
216 ÖÖÖLatince büyük harf O inme ile
217 ÙÙÙLatince büyük harf U mezar ile
218 ÚÚÚLatince büyük harf U
219 ÛÛÛLatince büyük harf U
220 ÜÜÜdiaeresis ile Latince büyük harf U
221 FİKİRFİKİRFİKİRAkut Latin büyük harf Y
222 ÞÞÞLatince büyük harf Thorn
223 ßßßLatince küçük harf keskin s
224 dededeLatince küçük harf a mezar ile
225 aaaAkut Latince küçük harf a
226 aaainceltme ile Latin küçük harf a
227 aaatilde ile Latin küçük harf a
228 äääİki taraflı Latince küçük harf a
229 aaaYukarıda halkalı Latin küçük harf a
230 æææLatince küçük harf ae
231 CCCLatince küçük harf c cedilla ile
232 dır-dirdır-dirdır-dirLatince küçük harf e mezar ile
233 OnunOnunOnunAkut Latince küçük harf e
234 êêêLatince küçük harf e inceltme ile
235 eeediaeresis ile Latince küçük harf e
236 BenceBenceBenceLatince küçük harf ben mezar ile
237 BenceBenceBenceAkut Latince küçük harf i
238 BenceBenceBenceLatince küçük harf i inceltme ile
239 BenceBenceBencediaeresis ile Latin küçük harf i
240 DDDLatince küçük harf eth
241 nnntilde ile Latin küçük harf n
242 ÖÖÖLatince küçük harf o mezar ile
243 ÖÖÖLatince küçük harf o akut
244 ŞemsiyeŞemsiyeŞemsiyeLatince küçük harf o inceltme ile
245 ÖÖÖtilde ile Latin küçük o harfi
246 ÖÖÖdiaeresis ile Latin küçük harf o
247 ÷÷÷bölme işareti
248 ÖÖÖLatince küçük harf o inme
249 üüüLatince küçük harf u mezar ile
250 üüüAkut Latince küçük harf u
251 veveveinceltme ile Latince küçük harf
252 üüüdiaeresis ile Latin küçük harf u
253 fikirfikirfikirAkut Latince küçük harf y
254 şşşLatince küçük harf diken
255 ÿÿÿdiaeresis ile Latin küçük harf y