HTML URL Kodlama Referansı


URL - Tekdüzen Kaynak Bulucu

Web tarayıcıları, bir URL kullanarak web sunucularından sayfa ister.

URL, https://www.w3schools.com gibi bir web sayfasının adresidir.


URL Kodlama (Yüzde Kodlama)

URL kodlaması, karakterleri İnternet üzerinden iletilebilecek bir biçime dönüştürür.

URL'ler yalnızca ASCII karakter kümesi kullanılarak İnternet üzerinden gönderilebilir .

URL'ler genellikle ASCII kümesinin dışında karakterler içerdiğinden, URL'nin geçerli bir ASCII biçimine dönüştürülmesi gerekir.

URL kodlaması, güvenli olmayan ASCII karakterlerini "%" ve ardından iki onaltılık basamakla değiştirir.

URL'ler boşluk içeremez. URL kodlaması normalde bir boşluğu artı (+) işaretiyle veya %20 ile değiştirir.


Kendin dene

Aşağıdaki "Gönder" düğmesini tıklarsanız, tarayıcı, girişi sunucuya gönderilmeden önce URL'yi kodlayacaktır. Sunucudaki bir sayfa alınan girişi görüntüleyecektir.

Başka bir girdi deneyin ve tekrar Gönder'e tıklayın.


URL Kodlama İşlevleri

JavaScript, PHP ve ASP'de, bir dizeyi URL kodlamak için kullanılabilecek işlevler vardır.

PHP, rawurlencode() işlevine ve ASP'nin Server.URLEncode() işlevine sahiptir.

JavaScript'te encodeURIComponent() işlevini kullanabilirsiniz.

JavaScript işlevinin metni nasıl kodladığını görmek için "URL Kodla" düğmesini tıklayın.

Not: JavaScript işlevi, boşluğu %20 olarak kodlar.ASCII Kodlama Referansı

Tarayıcınız, sayfanızda kullanılan karakter kümesine göre girişi kodlayacaktır.

HTML5'teki varsayılan karakter seti UTF-8'dir.

Character From Windows-1252 From UTF-8
space %20 %20
! %21 %21
" %22 %22
# %23 %23
$ %24 %24
% %25 %25
& %26 %26
' %27 %27
( %28 %28
) %29 %29
* %2A %2A
+ %2B %2B
, %2C %2C
- %2D %2D
. %2E %2E
/ %2F %2F
0 %30 %30
1 %31 %31
2 %32 %32
3 %33 %33
4 %34 %34
5 %35 %35
6 %36 %36
7 %37 %37
8 %38 %38
9 %39 %39
: %3A %3A
; %3B %3B
< %3C %3C
= %3D %3D
> %3E %3E
? %3F %3F
@ %40 %40
A %41 %41
B %42 %42
C %43 %43
D %44 %44
E %45 %45
F %46 %46
G %47 %47
H %48 %48
I %49 %49
J %4A %4A
K %4B %4B
L %4C %4C
M %4D %4D
N %4E %4E
O %4F %4F
P %50 %50
Q %51 %51
R %52 %52
S %53 %53
T %54 %54
U %55 %55
V %56 %56
W %57 %57
X %58 %58
Y %59 %59
Z %5A %5A
[ %5B %5B
\ %5C %5C
] %5D %5D
^ %5E %5E
_ %5F %5F
` %60 %60
a %61 %61
b %62 %62
c %63 %63
d %64 %64
e %65 %65
f %66 %66
g %67 %67
h %68 %68
i %69 %69
j %6A %6A
k %6B %6B
l %6C %6C
m %6D %6D
n %6E %6E
o %6F %6F
p %70 %70
q %71 %71
r %72 %72
s %73 %73
t %74 %74
u %75 %75
v %76 %76
w %77 %77
x %78 %78
y %79 %79
z %7A %7A
{ %7B %7B
| %7C %7C
} %7D %7D
~ %7E %7E
  %7F %7F
%80 %E2%82%AC
 %81 %81
%82 %E2%80%9A
ƒ %83 %C6%92
%84 %E2%80%9E
%85 %E2%80%A6
%86 %E2%80%A0
%87 %E2%80%A1
ˆ %88 %CB%86
%89 %E2%80%B0
Š %8A %C5%A0
%8B %E2%80%B9
Π%8C %C5%92
 %8D %C5%8D
Ž %8E %C5%BD
 %8F %8F
 %90 %C2%90
%91 %E2%80%98
%92 %E2%80%99
%93 %E2%80%9C
%94 %E2%80%9D
%95 %E2%80%A2
%96 %E2%80%93
%97 %E2%80%94
˜ %98 %CB%9C
%99 %E2%84
š %9A %C5%A1
%9B %E2%80
œ %9C %C5%93
 %9D %9D
ž %9E %C5%BE
Ÿ %9F %C5%B8
  %A0 %C2%A0
¡ %A1 %C2%A1
¢ %A2 %C2%A2
£ %A3 %C2%A3
¤ %A4 %C2%A4
¥ %A5 %C2%A5
¦ %A6 %C2%A6
§ %A7 %C2%A7
¨ %A8 %C2%A8
© %A9 %C2%A9
ª %AA %C2%AA
« %AB %C2%AB
¬ %AC %C2%AC
­ %AD %C2%AD
® %AE %C2%AE
¯ %AF %C2%AF
° %B0 %C2%B0
± %B1 %C2%B1
² %B2 %C2%B2
³ %B3 %C2%B3
´ %B4 %C2%B4
µ %B5 %C2%B5
%B6 %C2%B6
· %B7 %C2%B7
¸ %B8 %C2%B8
¹ %B9 %C2%B9
º %BA %C2%BA
» %BB %C2%BB
¼ %BC %C2%BC
½ %BD %C2%BD
¾ %BE %C2%BE
¿ %BF %C2%BF
À %C0 %C3%80
Á %C1 %C3%81
 %C2 %C3%82
à %C3 %C3%83
Ä %C4 %C3%84
Å %C5 %C3%85
Æ %C6 %C3%86
Ç %C7 %C3%87
È %C8 %C3%88
É %C9 %C3%89
Ê %CA %C3%8A
Ë %CB %C3%8B
Ì %CC %C3%8C
Í %CD %C3%8D
Î %CE %C3%8E
Ï %CF %C3%8F
Ð %D0 %C3%90
Ñ %D1 %C3%91
Ò %D2 %C3%92
Ó %D3 %C3%93
Ô %D4 %C3%94
Õ %D5 %C3%95
Ö %D6 %C3%96
× %D7 %C3%97
Ø %D8 %C3%98
Ù %D9 %C3%99
Ú %DA %C3%9A
Û %DB %C3%9B
Ü %DC %C3%9C
Ý %DD %C3%9D
Þ %DE %C3%9E
ß %DF %C3%9F
à %E0 %C3%A0
á %E1 %C3%A1
â %E2 %C3%A2
ã %E3 %C3%A3
ä %E4 %C3%A4
å %E5 %C3%A5
æ %E6 %C3%A6
ç %E7 %C3%A7
è %E8 %C3%A8
é %E9 %C3%A9
ê %EA %C3%AA
ë %EB %C3%AB
ì %EC %C3%AC
í %ED %C3%AD
î %EE %C3%AE
ï %EF %C3%AF
ð %F0 %C3%B0
ñ %F1 %C3%B1
ò %F2 %C3%B2
ó %F3 %C3%B3
ô %F4 %C3%B4
õ %F5 %C3%B5
ö %F6 %C3%B6
÷ %F7 %C3%B7
ø %F8 %C3%B8
ù %F9 %C3%B9
ú %FA %C3%BA
û %FB %C3%BB
ü %FC %C3%BC
ý %FD %C3%BD
þ %FE %C3%BE
ÿ %FF %C3%BF

URL Kodlama Referansı

ASCII kontrol karakterleri %00-%1F , orijinal olarak donanım aygıtlarını kontrol etmek için tasarlanmıştır.

Kontrol karakterlerinin bir URL içinde ilgisi yoktur.

ASCII Character Description URL-encoding
NUL null character %00
SOH start of header %01
STX start of text %02
ETX end of text %03
EOT end of transmission %04
ENQ enquiry %05
ACK acknowledge %06
BEL bell (ring) %07
BS backspace %08
HT horizontal tab %09
LF line feed %0A
VT vertical tab %0B
FF form feed %0C
CR carriage return %0D
SO shift out %0E
SI shift in %0F
DLE data link escape %10
DC1 device control 1 %11
DC2 device control 2 %12
DC3 device control 3 %13
DC4 device control 4 %14
NAK negative acknowledge %15
SYN synchronize %16
ETB end transmission block %17
CAN cancel %18
EM end of medium %19
SUB substitute %1A
ESC escape %1B
FS file separator %1C
GS group separator %1D
RS record separator %1E
US unit separator %1F